Privacybeleid

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden rechtstreeks van internetgebruikers verzameld wanneer zij zich inschrijven op het contactformulier.

Doeleinden

De verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf via het contactformulier heeft de volgende doeleinden:

o Het beheer en de verzending van e-mailings of nieuwsbrieven, alsmede commerciële prospectie voor gebruikers die daarvoor toestemming hebben gegeven;
o Het beheer, de verwerking en de beantwoording van vragen, verzoeken en verzoeken van gebruikers;
o het beheer en de verwerking van verzoeken om toegang, rectificatie, verwijdering van gegevens, verzet of beperking van de verwerking.

Nauwkeurigheid en bijwerking van gegevens

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers die hun informatie verstrekken om ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en up-to-date is. Door het formulier te valideren, verklaart en garandeert de gebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van dit beleid en ermee instemt het te respecteren.

Transmissie

In geen geval zullen de door ons bedrijf verzamelde persoonsgegevens voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven. Anderzijds kunnen zij worden doorgegeven aan technische dienstverleners die betrokken zijn bij de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden.

Duur van de gegevensopslag

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt voor een periode die in overeenstemming is met de vigerende wetgeving en/of normen.
Bijgevolg worden de verzamelde persoonsgegevens gewist zodra zich een van de volgende gebeurtenissen voordoet:

o Het einde van de bewaringstermijn.
o Uitoefening van het recht op verwijdering door een gebruiker overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en de in punt 7 hieronder gespecificeerde procedures.

Vertrouwelijkheid en integriteit

Ons bedrijf past de nodige veiligheidsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en integriteit van de verwerkte persoonsgegevens te bewaren.

Ons bedrijf kan echter niet garanderen dat deze maatregelen alle risico’s van openbaarmaking van persoonsgegevens zullen voorkomen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig veiligheidsgebrek, met name in geval van frauduleus gedrag van een derde of in het geval dat dit veiligheidsgebrek te wijten is aan de gebruiker.

Er zullen geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen die volgens de huidige wetgeving geen passend beschermingsniveau hebben.

Recht van toegang/correctie en schrapping/beperking/verzet

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebben gebruikers het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering en beperking van hun persoonsgegevens die door ons bedrijf worden verwerkt. Gebruikers hebben ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.

Deze rechten kunnen door de gebruiker zonder opgave van redenen en op elk moment worden uitgeoefend door gebruik te maken van het contactformulier op onze site of door een brief te sturen naar het volgende adres Laboratoires Superdiet – 185 Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, met bijvoeging van een identiteitsbewijs