Wettelijke informatie

 

SUPERDIET

https://superdiet.com is een site gepubliceerd en onder de verantwoordelijkheid van LABORATOIRES SUPERDIET

Directeur van de publicatie : Monsieur Willy COURTEL

SAS met een kapitaal van € 8 756 501

Hoofdkantoor : 185 Boulevard de la Liberté – 59000 LILLE

RCS PARIS 450 778 022

Intracommunautaire BTW : FR 42 450 778 022

Siret : 45077802200027

Telefoon : +33 3 27 44 08 98

 

Kredieten

Hosting

OVH

SAS au capital de 10 069 020 €

Siège social : 2 rue Kellerman – BP 80157 – 59053 ROUBAIX– FRANCE

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045

Code APE 6202A

N° TVA : FR 22 424 761 419

www.ovh.com

 

Realisatie van de site

SIGMUND

SARL au capital de 100 000 €

Siège : 153 rue Armand Silvestre – 92400 COURBEVOIE – FRANCE

RCS Nanterre 381 014 158

Code APE 7311Z

N° TVA : FR 15 381 014 158     

www.sigmund.fr

 

Auteursrechten

Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van downloadbare documenten en iconografische en fotografische voorstellingen. De reproductie van het geheel of een gedeelte van deze site op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden, tenzij de directeur van de publicatie hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van de pagina’s, gegevens en elk ander element van de site, door welk procédé of medium dan ook, is verboden en vormt een inbreuk zonder toestemming van de uitgever.

 

Hypertext koppelingen

Voor het leggen van hyperlinks naar de site https://superdiet.com/ is de voorafgaande toestemming van de redacteur/uitgever van de site vereist. De hyperlinks die vanaf https://superdiet.com/ naar andere sites worden gelegd, vallen in geen geval onder de verantwoordelijkheid van de redacteur van de site.

 

Ontheffing van verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze site om alle passende maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren. De uitgever of de redactieleider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn website of van andere sites die eraan gekoppeld zijn, met name wegens niet-toegang tot zijn site, storingen die verband houden met het internetnetwerk, met de host van de site of van een deel van de site, of met onderbrekingen van de dienst wegens onderhoud of updating.

 

Deze site biedt de gebruiker algemene en/of specifieke informatie van allerlei aard. Deze informatie is verzameld uit de beste bronnen. Laboratoires Superdiet kan echter niet aansprakelijk worden gesteld, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van zijn kant, indien bepaalde informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn, noch voor de interpretatie of het gebruik dat de gebruiker ervan zou kunnen maken.

 

Deze site kan links bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden alleen verstrekt voor het gemak van de gebruiker. Laboratoires Superdiet heeft geen controle over de voornoemde sites en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het functioneren ervan. De opname van links naar deze sites impliceert niet dat Laboratoires Superdiet het materiaal op die sites goedkeurt en impliceert geen enkele associatie tussen Laboratoires Superdiet en de beheerders van die sites.

 

Deze website valt onder het Franse recht.

 

Persoonlijke gegevens

Raadpleeg het privacybeleid.

 

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site en de onderdelen ervan behoren uitsluitend toe aan Laboratoires Superdiet. Elke kopie, adaptatie, vertaling, arrangement, publieke mededeling, verhuur en andere exploitatie, wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laboratoires Superdiet.

 

De benamingen, logo’s en andere tekens die op deze site worden gebruikt, met inbegrip van het logo en de naam van de site https://superdiet.com/, zijn wettelijk beschermde handelsmerken en/of handelsnamen. Elk gebruik van deze of soortgelijke tekens is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.